Revisorer


Joachim Jansson (sammankallande) PM

epost: Joachim.jansson@essity.com


Claes Wassenius Mek

epost: claes.wassenius@essity.com


Marina Prispilovic  K2

epost: marina.prispilovic@essity.com                                                               Revisorernas uppdrag.

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete. Revisorerna väljs, precis som styrelsen och valberedningen på årsmötet av föreningens medlemmar. Hur många revisorer som föreningen ska ha regleras i stadgarna. Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret.

Uppdragets innebörd.

- Löpande granska avdelningens verksamhet och räkenskaper.

- Genomföra årsrevision och sammanställa revisionsberättelse, där revisorerna kommenterar årsbokslutets resultaträkning och balansräkning.

-Revisorerna ska föreslå huruvida de till-eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

- Revisionen  ska utföras i enlighet med i stadgarna faställda punkter och enligt god revisionssed.

- Revisorerna förbereder val av valberedningen.

Ekonomisk granskning
Att granska styrelsens arbete handlar delvis om en ekonomisk granskning. Det vill säga att kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. 

Förvaltningsrevision
Revisorerna är ansvariga för förvaltningsrevision. De ska läsa protokoll från styrelsemöterna  och granska vilka diskussioner som förts och vilka beslut som har fattats. De beslut som styrelsen har tagit får inte stå i strid mot föreningens stadgar. Revisorerna ska se till att styrelsen inte har verkat utanför sitt mandat, dvs. tagit beslut i frågor som de inte har rätt att besluta om. Det är också revisorernas uppdrag att se till att de beslut som är tagna genomförs. En av de främsta uppgifterna som revisorerna har är att se till att styrelsen genomför de beslut som årsmötet och medlemmarna har fattat.

Revisorernas förhållande till styrelsen

Revisorerna och styrelsen bör ha god kontakt under året, det underlättar för revisorernas arbete samtidigt som revisorerna kan ge råd och tips till styrelsen. I många föreningar är revisorerna adjungerade på styrelsemötena, enligt stadgarna. Styrelsen bör i alla fall bjuda in revisorerna till det styrelsemöte då bokslutet för det gångna året ska presenteras. Då kan revisorerna ställa frågor till styrelsen och få en bra bild över hur de har arbetat.

 Det är dock viktigt att hålla isär de  olika uppgifterna. Samtliga förtroendevalda, styrelseledamöter och revisorerna, har blivit valda av årsmötet för att sköta sina uppgifter.